Ondersteuningsplan

Interne begeleiding speelt een cruciale rol bij de zorgstructuur binnen de school. Onze zorgstructuur is erop gericht proactief te handelen. Interne begeleiding moet zorgen voor duidelijke lijnen in de zorg op school voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Zorg op alle vlakken
Als blijkt dat kinderen meer zorg nodig hebben en als de leerkracht aangeeft niet meer te weten hoe hij/zij het beste kan handelen, dan wordt uw kind besproken in het zorgbreedteoverleg. Dit is een overleg waarin de IB-er, de directeur, de leerplichtambtenaar, iemand van de GG&GD, de Ouder Kindadviseur en een orthopedagoog van het ABC zitten. Samen zoeken zij naar concrete en bruikbare adviezen voor hulpverlening. Dit wordt in overleg met de betrokken ouders gedaan.